Instrument Type Underlying Maturity Date Settlement Price ()
FUTSTK MRF 23-Feb-2023 95996.30
FUTSTK MRF 19-Jan-2023 95385.20
FUTSTK MRF 12-Jan-2023 95263.45
FUTSTK MRF 05-Jan-2023 95141.85
FUTSTK MRF 29-Dec-2022 95049.00
FUTSTK MRF 22-Dec-2022 94888.70
FUTSTK MRF 15-Dec-2022 94771.20
FUTSTK MRF 25-Jan-2023 94713.85
FUTSTK MRF 08-Dec-2022 94653.90
OPTSTK MRF NA 94553.40
FUTIDX SENSEX 23-Feb-2023 63827.90
FUTIDX SENSEX 25-Jan-2023 63491.05
FUTIDX SENSEX 19-Jan-2023 63421.55
FUTIDX SENSEX 12-Jan-2023 63340.60
FUTIDX SENSEX 05-Jan-2023 63259.75
FUTIDX SENSEX 29-Dec-2022 63169.65
FUTIDX SENSEX 22-Dec-2022 63091.45
FUTIDX SENSEX 15-Dec-2022 63013.35
FUTIDX SENSEX 08-Dec-2022 62935.30
FUTIDX BANKEX 23-Feb-2023 49929.85
Prev || Next