Instrument Type Underlying Maturity Date Settlement Price ()
FUTSTK MRF 29-Feb-2024 115897.40
FUTSTK MRF 25-Jan-2024 115166.60
FUTSTK MRF 18-Jan-2024 115000.70
FUTSTK MRF 11-Jan-2024 114852.00
FUTSTK MRF 28-Dec-2023 114710.35
FUTSTK MRF 04-Jan-2024 114703.35
FUTSTK MRF 21-Dec-2023 114406.75
FUTSTK MRF 14-Dec-2023 114258.70
FUTSTK MRF 07-Dec-2023 114110.95
OPTSTK MRF NA 114089.85
FUTIDX SENSEX 23-Feb-2024 70678.85
FUTIDX SENSEX 25-Jan-2024 70300.80
FUTIDX SENSEX 19-Jan-2024 70222.80
FUTIDX SENSEX 12-Jan-2024 70131.95
FUTIDX SENSEX 05-Jan-2024 70041.25
FUTIDX SENSEX 29-Dec-2023 69950.60
FUTIDX SENSEX 22-Dec-2023 69860.15
FUTIDX SENSEX 15-Dec-2023 69819.35
FUTIDX SENSEX 08-Dec-2023 69760.90
FUTIDX BANKEX 26-Feb-2024 53719.75
Prev || Next