Instrument Type Underlying Maturity Date Settlement Price ()
FUTSTK MRF 28-Dec-2023 108501.75
FUTSTK MRF 16-Nov-2023 108314.50
FUTSTK MRF 09-Nov-2023 108165.25
FUTSTK MRF 30-Nov-2023 108126.50
FUTSTK MRF 02-Nov-2023 108016.20
FUTSTK MRF 19-Oct-2023 107715.20
FUTSTK MRF 12-Oct-2023 107568.00
FUTSTK MRF 26-Oct-2023 107548.85
FUTSTK MRF 05-Oct-2023 107421.00
OPTSTK MRF NA 107295.15
FUTIDX SENSEX 24-Nov-2023 66558.60
FUTIDX SENSEX 10-Nov-2023 66375.30
FUTIDX SENSEX 03-Nov-2023 66283.85
FUTIDX SENSEX 27-Oct-2023 66200.00
FUTIDX SENSEX 20-Oct-2023 66099.05
FUTIDX SENSEX 13-Oct-2023 66008.70
FUTIDX SENSEX 06-Oct-2023 65849.55
FUTIDX SENSEX 29-Sep-2023 65828.41
FUTIDX BANKEX 24-Nov-2023 50731.25
FUTIDX BANKEX 10-Nov-2023 50591.55
Prev || Next